HÅRBØLLEHUSET

Tilmeld dig ugentligt nyhedsbrev.

* obligatorisk
*
 

Vejrudsigten

 

Tilbage til referatsiden

Referat af H:O:B bestyrelsesmøde 8. juli 2014

Tilstede fra bestyrelsen: Anne, Evy, Elsebeth, Birthe, Joachim, Laust, Johnni, Kirsten (ref.) Tilstedeværende medlemmer: Ida Holst og Helle Nørregaard

Dagsorden:

  1. godkendelse af ref.
  2. a. nyt fra formand

b. nyt fra kasserer

c. opsamling 

3. Indkomne forslag/henvendelser til best.

4. Udvalg / opgaver

5. Huset

6. Externt samarbejde

7. Evt

ad.1 Ref. godkendt

ad. 2 a Et bestyrelsesmedlem, Hanne Raffensøe har ønsket at trække sig. Suppleanten Johnni indtræder.

ad. 2 b Likviditetsoversigt fremlagt og gennemgået mhp at skabe overblik over igangværende aktiviteter, forbedringer og anskaffelser ifm tilskud fra Vordingborg Kommune samt fra Fanefjord Fonden.

Det blev foreslået at anskaffe et geodætisk kort over Møn (kr. 1000,-) så bl.a turister kan vejledes. Sagen afventer.

Ida Holst har fået overdraget ansvaret for medlemskartotek og betaling af medlemskab. Kasserer bevilger Ida kigge-adgang til bankkonto, mhp at kunne følge indbetalinger og følge op. Ida henvender sig i Møn Bank.

ad.2 c Tilskud fra Vordingborg Kommune: Udsugning samt fluenet anskaffet og opsat. Foldedør og lydplader afventer. I regnskab til Vordingborg Kommune er anskaffelse af materiale (loftplader) en privat donation, svarende til 20.000.

’Stol og bord-udvalget’ Bolette og Anne har modtaget forslag til stole. Eksemplet blev afprøvet, diskuteret og forkastet (bl.a. pga. pris 2000,- pr stol) Udvalget arbejder videre.

Tilbud på skab til hjertestarter samt opsætning (el-tilslutning) indhentes af Kirsten.

ad. 3. Under punktet medlemshvervning fremlagde Kirsten sin vurdering at foreningens aktuelle status aktualiseret af medlemmernes vigende deltagelse og engagement i aktiviteter. Eksempelvis lørdagscafé, fredagsmiddage, forårets arbejdslørdag. En opsamling af 10 års foreningsvirke kalder på overvejelser om, hvordan bredden i foreningen og signalværdien i aktiviteter kan udvikles, så foreningen ikke ’lander’ med vigende medlemstal. Kirsten efterlyste aktiviteter, der appellerer til en meget bredere tilslutning til foreningen. Eksempelvis kunne aktiviteter ifm. 10 års Jubilæet opfattes som ’smalle’ bl.a pga. prisen for deltagelse. Forårets Børnedag (gratis deltagelse og støttet af Vordingborg Kommune) var et eksempel på en aktivitet, der potentielt kunne rekruttere flere medlemmer, idet nye frivillige deltog og dagen var en stor succes. Der var på mødet divergerende opfattelser af foreningens aktuelle status, aktiviteter og fremtid.

I forlængelse af ovst. drøftelsen blev jubilæumsarrangementet diskuteret. Der var enighed om, at et orkester til kr. 18.000 ville være for økokomisk belastende for H:O:B og samtidig begrænse deltagelse (entré 150.-) Johnni kontakter orkester og cansler, også såfremt det fordre betaling på op til kr. 1000,-.

Udlejningsprocedure blev drøftet generelt og pba seneste udlejning, hvor der blev opkrævet betaling for adgang til lokalerne (opsætning af borde) inden festdagen (jf. bestyrelsens oprindelige retnings linjer). Der var enighed om en smidigere ordning, hvor lejer fremover vederlagsfrit kan få adgang til lokalerne til indretning og forberedelser, såfremt de ikke er udlejet til anden side. Er det tilfældet betales leje eller adgang udsættes.

Ida tilbød at assistere med udlejningsopgaven. Den varetages dog fremover fortsat af Johnni og Mette.

ad.4 a. Kunstgruppen arbejder og 2015 er snart på plads. Scene1 fortsætter aktivitetsniveau og børnegruppen medvirker i et arrangement med Vordingborg kommune 5/10.

b. Divergerende opfattelse af kvalitet og mængde af fotos på hjemmesiden fra eks.vis ferniseringer. Forslag om oprettelse af H:O:B facebook, så medlemmer kan kommunikere. Det viser sig, at der allerede er 3, som dog ingen er bekendt med. Hjemmesiden er en del af foreningens profil.

c. Lørdagscafé holder pause, en fredagsmiddag er i støbeskeen, Sommercafé er godt i gang, hvor miniloppemarked har indbragt 2100,-.

ad.5 Der ønskes en frivillig indsats på opgaven som ’vicevært’. Det undersøges.

Loppedagen er ved at være på skinner. Jubilæumsdagen er annonceret, aktivister til dagens opgaver udebliver.

ad. 6 Børne arrangement 5/20

ad. 7 Der forsøges indkaldt til nyt møde snarest.

KF

ref.