HÅRBØLLEHUSET

Tilmeld dig ugentligt nyhedsbrev.

* obligatorisk
*
 

Vejrudsigten

 

Bestyrelsesmøde HOB 10. december 2018

Tilstede: Johnni, Torben, Bent, Rita, Ida, Malene

Afbud: Ingelise, Kirsten, Kristina

Referent: Malene

1

Opfølgning på diverse aftaler fra sidste møde

Fartbegrænsning. Johnni har rykket for møde, men ikke fået svar endnu.

2

Meddelelse fra bestyrelsesmedlemmer

Aktivitetsgruppe -opfølgning på aftaler fra sidste møde

Snittekursus: Ida har kontakt til snittemanden Balder, som vil komme 19/1 12.00-14.00 Info bliver lagt ud på HOB-nyt

Hjertestarterkursus bliver lørdag den 2/2 kl. 13-15.30 Kirsten skriver information til HOB-nyt i Januar

Nytårstaffel lørdag den 5/1 – 2019 Bolette og Joachim vil gerne være ansvarlige for arrangementet (tak!) -og sørger for at få hjælp fra andre medlemmer. Info kommer i HOB-nyt

Kvindefest bliver 23/2 Kirsten sender info til HOB-nyt

Lørdagscafe / Sommercafe

Husk at Julefest mm. er medlemsarrangementer.

Udlejning

Ikke noget nyt

Hus/praktisk

Udhængsskab og skiltning (Malene, Bent og Kristina) Skabet bliver hængt op af Kenneth. Der kommer to billederammer op på hver sin side af hoveddøren til skiftende plakater. Bent køber disse rammer/skilte ind. Der skal laves et langt skilt på gavlen. Kristina bliver spurgt om hun vil stå for udformning/skrift.

Akustik og ventilation i huset: Lyddæmperne i loftet på Hårbøllehuset: Ida, Kirsten, Iben Haar og Kenneth holder møde med Lasse Luffe og kommer med en pris/overslag inden næste møde. Evt. søge Fanefjordfonden.

Den nye folder om Hårbøllehuset – tidsperspektiv? (Ingelise) Skubbet til næste møde.

Vinduespudsning: 1 gang månedligt i 4 måneder i træk.

Pedel -aflønning: Skydes til næste møde.

Skraldesortering: Ved udskiftning af de gamle affaldscontainere er der ikke sat containere til to matrikler (både til Hårbøllehuset og beboelsen). Der mangler derfor affaldscontainere til HOB-huset. Efter debat blev det besluttet, at vi som alle andre i Hårbølle skal have affaldssortering i Hårbøllehuset. Der vil blive skaffet spande til sortering og blive bestilt ekstra containere. I forbindelse med udlejning skal der muligvis sættes et depositum på, så vi sikrer at der bliver sorteret affald. Punkt om evt. depositum skydes til næste møde.

Kunstgruppe

Ikke noget nyt.

3

Indkomne forslag

Sammenfatning af hvad vi ved og kan, vedrørende engagementet mellem KS og HOB, der fra bestyrelsens side bør udmunde i et dagsordenforslag til generalforsamlingen d.17/3-19, med følgende tekstforslag:

"I tidens løb har HOB købt anparter i KS, med en senere overtagelse af huset for øje. Til orientering for medlemmerne, oplyses nu om det samlede beløb der er købt anparter for, ligesom der søges afklaret en tidshorisont for, hvornår det er realistisk at overtage huset, både med hensyn til økonomi, men også i forhold til medlemmernes ønske om, at overtage Hårbøllehuset, sandsynligvis i form af en selvejende fond"

-mange hilsener, Bent-

Punktet blev drøftet men der blev ikke taget nogen endelig beslutning om hvorvidt det skal sættes på dagsordenen på kommende generalforsamling.

4

Økonomi

Forslag 1: Vi køber yderligere 2 anparter i K/S (= 20.000 kr.), hvorefter vi har ca. 30.000 kr. som start til næste år, hvilket er nogenlunde, som vi startede i 2018. Det blev besluttet at købe blot 1 anpart.

Forslag 2: At nedsætte en 2-mands økonomi-gruppe, der undersøger lidt mere forståelse af K/S-sammenhængen, og om denne model stadig er den bedste for HOB. Dette indebærer bl.a. snak med Elsebeth/Joachim og møde op til K/S generalforsamling mv. Det blev besluttet at denne tomandsgruppe består af Torben og Rita.

5

Næste møde: 24/1 kl. 19.00

Foreløbige punkter: 1) Udlejningspriser og depositum. 2) Skal vi lave aflønning af medlemmer der gør en ekstra indsats? Herunder blandt andet pedelarbejde.