HÅRBØLLEHUSET

fævejen 3

2020 01 29 1

referat af det sidste bestyrelsesmøde i HOB inden generalforsamlingen,  der afholdes d.18 marts, kl.14 i hårbøllehuset-

-ordstyrer: anne

-referent: bent

-tilstede: anne, kirsten, ida, ingelise, rita, bent, samt foreningens revisor, hans-

-fraværende med afbud: johnni, kristine, torben, john-

dagsorden:

1-2: -valg af referent samt gennemgang af referat fra sidste møde-

3: -meddelelser fra bestyrelsen:-

A. -til sommer skal afholdes en stor Marie Grubbe Festival på Møn og Nordfalster hvortil Hob har fået opfordring til at deltage--såfremt interesse hos medlemmerne opfordres til, at man tilmelder sig en arbejdsgruppe, under generalforsamlingen-

B. -Turmalins  legecafè, grundet ærgelig misforståelse, blev Turmalin desværre nødt til at aflyse deres legecafè i huset d.3 marts--det beklager vi selvfølgelig i bestyrelsen og håber at Turmalin snart kommer med et nyt forslag til en dato, hvor de vil holde legecafè, som jo så indgår i lørdagscafèen, hvor turmalin får halvdelen af overskuddet, så kom endelig!-

C. -på sidste bestyrelsesmøde vedtog et flertal, at HOB måtte stå som medarrangør af den koncert som johnni vil afholde i den Bøhmiske Hal, som han arrangerer koncerten sammen med--det medfører ingen praktiske forpligtigelser for HOB udover at dele et eventuelt overskud sammen med den Bøhmiske Hal--men i eftertankens lys, mente et par medlemmer, at vi var gået for vidt, med at brede os til Stege, så her stod meningerne ret stejlt om, i hvor høj grad HOB skulle iværksætte uden for matriklen, men under alle omstændigheder skal det jo altid forelægges bestyrelsen, hvis man vil brande HOB udenfor landsbyen-

4. –bestyrelsens forslag til vedtægtsændring af § 5 (valgperioder for bestyrelsesmedlemmer), Kirsten formulerer og sender det vi blev enige om, til Anne. Vedr. ændring af §13: forslår bestyrelsen at foreningens likvide midler og anparter tilfalderTurmalin ved en eventuel nedlæggelse af  i stedet for den nu nedlagte Fanefjord Beboerforening-

5. -forslagene fra bent om tilføjelser til bestyrelsens forretningsorden nød ikke fremme, men det bliver den nyvalgte bestyrelses første opgave at give den et servicetjek, ifølge forretningsordenens pkt.12--den nuværende bestyrelses justering af forretningsordenen, må således betragtes som afsluttet, og kan sendes til nyhedsbrev/hjemmeside med dato og årstal for vedtagelsen, sammen med dette referat-

6. -under "økonomi" mødte vores kasserer rita med et regnskab, der ikke gav anledning til mere end normal debat,bl.a. om den KS/HOB konstruktion vi er en del af, og som det er de færreste beskåret, helt at forstå--men det vil der blive rådet bod på, idet der til generalforsamlingen indkaldes til et møde med dette ene emne på dagsordenen, og hvor elsebeth blev foreslået, til at få lærdommen til at sidde fast!--vores revisor hans fik både taleret under mødet og regnskaberne med hjem-

7. -handlede om planlægning af generalforsamlingen, som vi gerne ville gøre lidt festlig, uden ideerne dog myldrede, udover balloner!--men anne og rita bl.a., ville bage kage og jeg skal nok hente to kasser øl, selvfølgelig!--hvad angår bestyrelsesvalg, er hele bestyrelsen på valg iår, inden vi efter en lodtrækning overgår til 2 års embeder, inden vi er på valg igen--alle bortset fra anne, ser ud til at stille op, men med forbehold for de fraværende bestyrelsesmedlemmer som vi jo ikke kunne spørge, men det gør anne så--der blev agiteret kraftigt for, at den nye bølge af tilflyttere bliver repræsenteret i bestyrelsen, så de kan sikkert feje nogle af de gamle af banen, for vi skal jo stemme hvis flere end 7 kandidater og 3 suppleanter, stiller op, men det er jo demokratiets lod-

8. -under eventuelt dukker tit noget spændende op, så jeg nævner i tilfældig orden forslag fra anne om en støtte fest for KS d. 31 marts, samt to fredagsmiddage--Vordingborg Bibliotek vil komme og gøre os klogere på det digitale liv--anne renskriver bestyrelsens beretning til generalforsamlingen--kirsten foreslog et annette tenberg foredrag til vores halvårsmøde, men det bliver måske lidt klemt, hvis mødets ide skal bevares--der kommer fredagsbar d. 16`marts--john og bent har renset alle husets tagrender for en halv trillebørfuld god muld, endda med græs og urter og en boomerang, dårligt fabrikat!--en forspørgsel fra et medlem om, at stille en lille salgsbod op i huset vakte ikke begejstring på grund af pladsproblemer og risiko for præcedens, mens vi til gengæld var åbne for boder på terrassen under alle arrangementer, mod en leje måske, men det overlader vi til den nye bestyrelse at afgøre--sommercafèen holder snart møde for arrangørerne, som ikke behøver være de samme som kokkene, blev jeg belært om--det kunne være de menige tjenere m.m, skulle holde et møde til vidensdeling om camønovandrere, bare et forslag-

-ps: -håber I får det læst inden generalforsamlingen, tag eventuelt et punkt om dagen-

-pps: -ifølge forretningsordenen skal referatet inden udsendelse til medlemmerne godkendes af de øvrige bestyrelsesmedlemmer og det er så forklaringen på de grønne tekster der her repræsenterer rettelserne, og samtidig garanti for, at de er blevet fulgt--3 medlemmer valgte at rette denne gang, 4 deltog ikke i mødet, og resten uden kommentarer, formodes dermed at have godkendt referatet-