HÅRBØLLEHUSET

Kulturhuset på Møn

Referat af Bestyrelsesmøde lørdag den 20. februar 2016

 

Tilstede: Anne, Johnni, Joachim, Bent, Elsebeth

 

1) gennemgang af referat fra 24. okt. 2015. Der udestår følgende ting:

- runde borde: Anne og Johnni står for indkøb. Skal være lette og kunne håndteres af én person, skal kunne slås sammen og køres på vogn

- Johnni tager cykelpumpe med i huset

- Anne tager sig af rettelse i BBR

- Vinduer på nordisden er et spørgsmål, der deler vandene. Nu forsøges i første omgang med lysindfald fra loft, se nedenfor

- Realdania: Anne og Elsebeth skriver ansøgning. Anne har fået tilbud på nyt tag

- Markise: Bent og Jhonni måler op om man kan komme ind under den

- Oprydning af haveaffald mangler stadig

 

2) økonomi. Rita, Anne og Joachim har arbejdet sammen om et regnskab, der kan forelægges på generalforsamlingen. Anne og Rita checker op på aftale med Scene1

 

3) orientering om KS-økonomi. Forventede indkomst er 117,000 og forventet udgift er 150,000. Mankoen forventet dækket af nye anparter efter Sommercafeen

 

4) forberedelse af generalforsamling, se nedenfor

 

5) ny mødedato 5. marts 2016 kl. 9.30

 

6) eventuelt

 

Punkter fra Bent:

-sommercafê-ansvarlige på hjemmeside- Johnni følger op på dette i maj -nyt køleskab i cafê- Anne skaffer et nyt -medlemsliste på hjemmeside- ikke lovligt, ændres i vedtægter -suppleant for laust- Rita stiller op til bestyrelsen -formel rettelse/vedtægt- Joachim tager sig af dette -almen rengøring/ KS eller HOB`s bord- Elsebeth + forslag om ny husgruppe tager sig af dette -markise- se ovenfor -bagesektion til ny brændeovn- findes allerede -antal HOB-anparter- se HOB regnskab -"sjællandske opsagt- OK -bordtennisbord- bortfaldet -bog- og plademarked, forår- god ide, Bent følger op på dette -køb af planter, ude og inde- ny husgruppe

 

Punkter fra Kirsten og Ida:

Ida og Kirsten har lavet et detaljeret forslag til "husorden". Bestyrelsen støtter deres forslag om at lave en nu husgruppe. Elsebeth svarer Kirsten og Ida

 

 

Andre punkter:

Tanktømning. Hvem er ansvarlig for at bestille det? Elsebeth går videre med det

Elforbrug. Vigtigt at brug af varme"anordninger" bliver betalt af brugerne

Rengøring. Der mangler rengøringsmidler. Elsebeth  melder sig til at gøre rent i rengøringsrummet og få et overblik

Kontingent for 2016. Johnni sender rykker for kontingent samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen

Sceneelementer m.m. Der må findes en løsning på, hvor sceneelementer m.m. skal anbringes, da det nu optager en stor del af bagrummet

Mønskortet sættes op under disken af Bodo, så det sidder rigtigt fast

 

Parkering:

det blev efter bestyrelsesmødet holdt møde med Verner og Arlette som repræsentant for beboere. Det blev aftalt:  At Landsbyloppemarkedet bliver rykket til inden d. 20. juli for at sikre problemfri kørsel i høstsæsonen. Derudover har Ole Vanggaard givet tilladelse til parkering på hans jordstykke under Scene1 arrangementer, hvos foreingen sørger for at etablere tilkørselsforhold. Derudover undersøger Joachim om der kan indgås aftale om ”hestefolden” ved Brøndegårdsvej som supplement til Per Sibberns parkering. Johnni taler med Sunshine om hans jordstykke. Foreningen laver i samarbejde med Scene 1 3 eller 4 parkeringsskilte, der let kan opsættes ved arrangementer. Når disse forhold er på plads søger vi Kommunen om at få opsat Stopforbudsskilte foran cafeindgangen. Mere kan vi nok ikke gøre lige nu.

 

Forberedelse af generalforsamlingen afholdes 20. marts 2016 kl. 14-16. 

Valg af dirigent, Hans Kamp, Elsebeth kontakter ham

Valg af referant, Ida Holst, Elsebeth kontakter hende

Formandens beretning, Elsebeth

Fremlæggelse af revideret regnskab for 2015, Anne

Budget for 2016, Anne

Inbdkomne forslag: indtil videre fra Kirsten og Ida, bestyrelsen støtter nedsættelse af ny husgruppe og Anne og Johnni har meldt sig

Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret

Vedtagelse af vedtægtsændringer: Joachim har lavet forslag

Valg af bestyrelse. Genopstiller bortset fra Laust. Rita stiller op som nyt medlem.