HÅRBØLLEHUSET

Tilmeld dig ugentligt nyhedsbrev.

* obligatorisk
*
 

Vejrudsigten

Referat af bestyrelsesmøde i H:O:B: den 25. august 2012

Dagsorden:

Godkendelse af ref.

Nyt fra formand og kasserer

Indkomne forslag/henvendelser til bestyrelsen

Udvalg/opgaver

Huset

Externt samarbejde

Evt.

Tilstede:
Birthe, Evy, Klaus, Joachim, Laust, Anne, Elsebeth, ut. Afbud: Mette, Grete

ad.1
Godkendt

ad.2

Ingen meddelser fra formand.

Budget og status på regnskab til dato og år fremlagt. Resultat for året forventes at være over budget, hvorfor det besluttedes at H:O:B: indbetaler et lejedepositum til KS svarende til 5 md. husleje. Der arbejdes frem imod på sigt, at ejerskab af huset overgår til H:O:B:. På GF kan en overgangsform besluttes, når modellen juridisk er afklaret. H:O:B: huslejekontakt justeres ift. beslutning om depositum.

Scene 1 betaler kr. 1000,- + forbrug af el og vand/varme (aflæst) for hvert arrangement. I 2013 betales fast beløb svarende til et forbrugsgennemsnit.

Lørdagscafe indbringer brutto 570,- i gennemsnit pr. lørdag. Det besluttes, at der aflæses el og vand 1 md. så udgift hertil kendes. (Grete). I øvrigt kan justeres, så der ’kun’ er kaffe og kage, så udgift til råvarer ikke reducerer overskud.

Opsamling siden sidst: der parkeres ikke længere langs huset (pga skiltning). Isolering af loftvæg inden efterår: Laust og Klaus. Oliefyr: Laust kontakter Gorm. Ansøgning til Byggeriets Ildsjæle: Elsebeth og Uffe ansvarlige for fornyet bredere ansøgning, obs på deadline. Øvrige sponsorer: Elsebeth kontakter Møns Bank. ’Vandafgift’: der opkræves ikke særskilt for toiletbesøg, men andre konstruktive forslag til indtægt udtænkes.

Ad 3.

Forslag om 1 gratis gæste-fredagsmiddag til sommercafeværter falder. De takkes for indsats, da mange andre har også bidrager med indsats for fællesskabet.

Ansøgning om at benytte køkkenet til økologisk rugbrødsbagning til en børnehave imødekommes. Der afregnes efter forbrug (el/vand). Mette kommer med bud.

ad. 4 a

Kunstgruppen, der er en del af H:O:B:, har arrangeret udstillinger og stået for ferniseringer med et mindre tilskud fra Vordingborg kommune. En ny ans. om tilskud til belysning er ikke imødekommet og derfor søges p.t. andre sponsorer. Kunstgruppen støttes i at søge yderligere financiering af aktiviterne. Udstillingerne er en vigtig profil for Hårbøllehuset.

Henvendelse fra Jupid Oak om at arrangere unge-koncert 19. okt. imødekommes (betaling for forbrug).

ad. 4 b

Foldere (gratis tryk i år) om Hårbøllehuset og sommercafeen har været godt fordelt i området og de har angivelig haft virkning iflg. sommercafeværterne. Næste års PR- fremstød overvejes. I øvrigt overvejes medlemsrekrutering.

MØN NU er et PR fremstød for øen når færgen Ida ligger i Nyhavn 3 uger fra 21/9 og H:O:B: (Kirsten) skriver artikel til særudgave af Ugeavisen, der uddeles i Kbh. Yderligere repræsenteres Hårbøllehuset 3 dg. når Kirsten er på færgen, ifm at Scene 1 er repræsenteret med 3 musikgrupper, der spiller, som støtte for Hårbøllehuset og Scene 1.

ad. 4 c

Sommercafegruppen afholder møde d.d. (ref. senere)

Retningslinier for lørdagscafedrift drøftet. Enkelhed tilstræbes, så der både er råderum for cafeværterne og samtidig god kontinuitet i aktiviteten. (Kirsten Grete)

5. a

Anmodning om leje af lokaler fra fredag afvist pga lørdagscafen, men huset står til rådighed fra lørdage kl 15. Dog kan ’udstillingslokalet’ undtagelsesvis benyttes fra fredag, så lørdagscafe kan finde sted lørdag. Der skrives vejledning om anvendelse, så det sikres, at særligt køkkenet maskiner kendes. (Kirsten og Anne)

5. b.

Efterårsarbejdsdag aftales. Kirsten og Klaus laver liste over nødvendige praktiske gøremål og giver Johnni (nyhedsbrev) besked om dato. Brændeovn renoveres af Arnestedet (skorstensfejerregning til KS). Køkkenhovedrengøring henvises til cafegruppen oa.

5.c

Vedr. loppemarked skal indsats og udbytte afbalanceres. Derfor afholdes små loppemarkeder (sidst års dec. marked gav ikke kr.)

Henvendelse om at iværksætte strikkeklub imødekommes (på samme vilkår om filmklub).

Forslag om kagekonkurrence modtaget med applaus. Evy og Ida er kagekoner 20/10.

I øvrigt er der planlagt julekonfektdag 9/12 og julefrokost 16/12, herom senere.

ad 6.
Arbejdet omkring shelters (Slotshaveskoven) er godt i gang, Steen rep H:O:B:

ad. 7

Næste møde 27/10 kl 10 i Hårbøllehuset

Elsebeth henvender sig til Vordingborg Kommune vedr. utilfredshed med måden astfalteringen i byen er foregået.

Referent: Kirsten