HÅRBØLLEHUSET

Tilmeld dig ugentligt nyhedsbrev.

* obligatorisk
*
 

Vejrudsigten

Informationsmøde i Hårbølle Huset

Lørdag 5. November 2016 (14-17)

referatet kan også hentes som pdf.fil her 
Dagsorden

Hårbøllehusets Organisation. 1

Ordstyrer og Referent. 1

1.    Hvordan gik sommercafeen 2016 (Rita) 1

2.    Nyanskaffelser til huset. 2

3.    HOBs andel af KS skal synliggøres. 2

4.    Udlejning til privat brug på bekostning af Café Måske. 3

5.    Nyt fra husgrupperne der blev nedsat. 3

6.    Rengøring af huset. 3

7.    Forslag til alternativ leje af huset. (Ida) 3

8.    Tanker og ideer fra en gruppe medlemmer.(Kirsten Fahnøe) 3

9.    Kontingentopkrævning 2017. Hvordan gør vi det?. 3

10.      Eventuelt. 3

Hårbøllehusets Organisation

Kommanditselskabet af xxx (KS) ejer bygningen og er ansvarlig for bygningens ydre vedligehold. KS består af et antal ??
Den Levende Landsby APS ???
Hårbølle og Omegns Beboerforening (HOB) – i daglig tale Hårbøllehuset - lejer bygningen og er ansvarlig for den daglige drift og indre vedligehold.
Sommercaféen er registreret som en selvstændig virksomhed ejet af HOB..

Ordstyrer og Referent
Ordstyrer: Joachim Malling (14-16) og Hans Kamp (>16)
Referent: Lars Skov Andersen (14-16) og Bent Jørgensen (>16)

Hvordan gik sommercafeen 2016 (Rita)

Sommercaféen 2016 gik over al forventning.

Omsætning                      170,000      (Dobbelte af 2012)

Vareforbrug                       70,000     (Samme niveau som tidligere år)

Resultat                            100,000                                                               

Sommercaféen er dermed helt central for Hårbøllehusets eksistens.
Det skønnes at +60% er cykelturister og at Camønoen også har givet en væsentlig stigning i antallet af gæster, en stigning der forventes at fortsætte i de kommende år.
Konceptet for 2017 vil blive ændret som følger:

Caféen vil være åben 6 uger (xx. Juli – yy. August), 1 uge mindre end i 2016
Caféen vil åbne hele ugen
Værterne vil tage kortere vagter à 3 eller 4 dage
Happy Hour Fredag 16-17 vil blive et fast indslag
De mange musiske medlemmer af HOB opfordres til at spille under Happy Hour
Yngre kræfter vil blive opfordret til at gentage de succesfulde midtvejs- og slut arrangementer fra 2016
Bent foreslår at opfordre yngre kræfter til at lave en ungdomsuge

Johnni vil annoncere ændringerne i HOB-Nyt og opfordre alle til at tage vagter og især at hjælpe de faste vagter.

Nyanskaffelser til huset
Der er søgt og bevilget penge til:
8 nye runde borde med transportvogn
Skabe til baglokalet til opbevaring af ”overskydende” service fra baren
Blandt mange forslag til nyanskaffelser er:
Virtuelt kasseapparat og tilhørende tablet til Sommercaféen, som kan registrere forskellige varegrupper og lette regnskabet
Forslag om højt køleskab med glasfront til placering cafélokalet blev nedstemt til fordel for placering i baren
Bedre belysning i cafélokalet
Forbedret ventilation / udsugning, inklusive køkkenet, i første omgang dog brug af risten ved siden af varmepumpen
Nye stole til forpladsen

Ole Vanggaard vil se på løsninger til bedre ventilation, både på kort og langt sigt.
HOBs andel af KS skal synliggøres

HOBs overskud investeres i anparter i Kommanditselskabet, der herved kan nedbringe sin kassekredit. Disse anparter vil blive synliggjort i form af en tavle der viser hvor langt HOB er kommet til at overtage ejendommen fra Kommanditselskabet.
Endemålet, hidtil kun mundtligt formuleret på generalforsamlinger, er at HOB kan overtage Hårbøllehuset som ejendom, i form af en selvejende fond, hvilket formål, så bør indføjes i vedtægterne.
Tvivl om status af medlemsindskud i form af anparter bedes klarlagt ved kommende generalforsamling.
Udlejning til privat brug på bekostning af Café Måske
Enighed om at Café Måske (Lørdagscaféen) er kerne i HOBs arrangementer, hvorfor Hårbøllehuset ikke må udlejes til privat brug før 15:00 om lørdagen. Dog kan forberedelse af udstillingslokalet finde sted både før og under Lørdagscafeen.
Bestyrelsen skal tage stilling til evt. konflikt mellem udstillinger og privat dekoration af udstillingslokalet under privat brug.
Nyt fra husgrupperne der blev nedsat
Husgrupperne fungerer godt, dog
Anbefalet at der laves et opslag med hvem brugere kan henvende sig til, såfremt der er problemer, mangler eller spørgsmål.
Rengøring af huset
Bestyrelsen forhandler med Johan om rengøring efter lørdagscafeer.
Charlotte foreslår at et rengøringsfirma hyres til en månedlig rengøring.
Forslag til alternativ leje af huset. (Ida)
Foranlediget af afregning for ”Kvindefesten” 29. Oktober foreslog Ida at der indføres en reduceret takst (30 kr per deltager) for leje til arrangementer, der er organiseret af medlemmer og har bred interesse og potentiale for mobilisering af lokale beboere.
Tanker og ideer fra en gruppe medlemmer.(Kirsten Fahnøe)
Kontingentopkrævning 2017. Hvordan gør vi det?
Eventuelt

Da Lars Skov Andersen gik fortsatte Bent Jørgensen referatskrivningen.
-et hyggeligt halvårsmøde, i hårbølle beboerforening-

-som sagt tidligere, hører større principielle beslutninger generalforsamlingen til, hvor halvårsmødet, som det i lørdags, mere er beregnet på at rette kursen ind og forhandle mindre ting på plads og eventuelt indstille større sager til generalforsamlingen--der var et pænt fremmøde og en god, sober debatlyst, i det mødedemokrati, som dog samtidig er forudsætningen for, at folk gider engagere sig og blive hørt- -en større knast vi behandlede, var foreningens stadige køb af anparter i KS, der jo står som ejer af huset--det ideelle her, er naturligvis, at disse køb ender med, at foreningen overtager huset, for eksempel som en selvejende instutituon--samtidig kan dette foremål være et stadigt løfte til mangen en aktivist, at en del af de indtægtsgivende arrangementer, ikke forsvinder ud i det blå, men summer op i et stigende beløb, på årsregnskabets bundlinje og viser vi stadigt nærmer os målet-

-men for uforberedte, kan dette ping-pong spil med pengene mellem KS, komplementaren "Den levende Landsby", samt HOB, virke temmeligt uoverskueligt med lange talrækker og debatter, så et grafisk talent må meget gerne, med enkelte tegninger vise, hvordan tingene hænger sammen og beløbene er fordelt-

-en af de andre knaster vi behandlede, var hvorvidt lørdagsudlejning til fester, skulle gå forud for medlemmernes egen lørdagscafè, men en meget tæt på enig forsamling sagde, også med store ord, at vores lørdagscafè naturligvis var fredet, og at en eventuel udlejning først kunne starte kl.15.00, så cafèværterne fik tid til at rydde op--under dette punkt behandlede vi også de huller der kan opstå, når ingen værter havde meldt sig, for en fast åbning er vigtig, også af hensyn til udstillingerne, der jo kun har disse lørdage, hvor alle kan se dem frit tilgængeligt--et stort suk, blev udløst over det nye rengøringskrav, gulve, toiletter m.m., et benspænd der efterhånden gjorde cafèjobbet til en regulær arbejdsdag, men her er vist en løsning på vej-- vi burde jo istedet gøre det så let for værterne som muligt, så man fik lyst til at melde sig, så jeg introducerede "Kaffeværten", for vigtigere end de elskede brunchtilstande, er selvfølgelig at der er både åbent og varme og blot kaffe på kanden, men har gæsterne lyst til at tage en pose småkager med, sker der ikke noget ved det--så er denne ide for dig, så tilmelder du dig blot som "Kaffevært", så er medlemmerne advaret-

-en mindre knast vi behandlede, var spørgsmålet om udlejning incl. de berømte tissepenge, som dog også dækker el og brænde--for at få huset brugt i hverdagene, er det tidligere besluttet at medlemmerne kan bruge det til medlemsforemål fra mandag til onsdag, for 10 kr. pr næse i sommerhalvåret og 20 kr. i vinterhalvåret--på mødet blev det på det nærmeste enstemmigt vedtaget, at udvide denne medlemsret til hele ugen, incl. weekenden, forudsat at huset ikke er lejet ud--selve festudlejningen, oftest en lørdag fra kl.15.00, for 750 kr., er også belagt med denne 10/20 kr. afgift, hvilket hen ad vejen har affødt noget ekstra besvær med optælling af gæster, aflæsning af elmåler, m.m.--her foreslog jeg, at man istedet skulle hæve udlejningsprisen med 500 kr.all inclusive, da de to sidste fester gennemsnitligt, har betalt dette ekstra beløb-

-i god ro og orden forlod både ordstyrer og referent mødet ca. 16.30, hvorefter jeg blev referent på falderebet og hans blev ordstyrer, mens den almindelige opløsning bredte sig og vi hastebehandlede de sidste to punkter, men helt ærligt husker jeg ikke noget væsentligt, udover de vigtige husgrupper, men her havde forsamlingen nået sit mætningspunkt, så her fik vi blot at vide, at der bliver oprettet en bog med sin plads i baren, så man kan slå op og se hvem der står for hvad, og så var mødet ellers så uddebatteret, så "Eventuelt" bare var en god vittighed og her kan man jo heller ikke beslutte noget, som vi jo elsker-

-jeg håber dette kan suplere det ægte referat, men andre er selvfølgelig velkomne til at byde ind i nyhedsbrevet, ikke mindst dem med de lange konstruktive kommentarer, som kan være svære at rumme og få med for en referent-

-hej fra bent-

HOB struktur

skitser til koncertrummets